• ०९ श्रावन २०८१

  • दस्तावेज थप

    सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी प्रावधान

    विवाहसँग सम्बन्धित रहेको कानून लेखिएको जानकारीअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले कानूनको अङ्ग पुयाई अथवा कानूनी प्रक्रियाद्वारा विवाहित दम्पतीले आफूलाई सो दाम्पत्य जीवनबाट अलग्याउनु अथवा त्यस्तो दाम्पत्य जीवनको अन्त्य गर्नु हो...

    भिडियो थप